ClickCease
Algemene voorwaarden2024-06-06T11:23:00+01:00

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden White Canvas B.V.
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam Nederland onder nummer 34249318.

Artikel 1: Toepasselijkheid voorwaarden

De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, producten, handelingen, diensten en overeenkomsten van White Canvas B.V.

Artikel 2: Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
1. ‘White Canvas’: White Canvas B.V.
2. ‘Opdrachtgever’: de wederpartij van White Canvas
3. ‘Overeenkomst’:
a. de mondelinge, schriftelijke of digitale overeenkomst of opdracht tot dienstverlening gesloten tussen opdrachtgever en White Canvas, of:
b. het voldoen van een bedrag door opdrachtgever op de rekening van White Canvas.

Artikel 3: Prijzen

1. De door White Canvas genoemde prijzen zijn in euro’s. De aangegeven prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
2. White Canvas houdt zich het recht voor, alle bedragen jaarlijks te verhogen met een percentage. Dit percentage is maximaal gelijk aan 5 procent vermeerderd met een percentage gelijk aan de stijging van de consumenten prijs index, zoals die is vastgesteld door het CBS, voor het jaar voorafgaande aan die van de prijsverhoging. Uitdrukkelijk zij nog vermeld dat prijsverhogingen naar aanleiding van de door White Canvas toegepaste indexatie geen grond vormen voor tussentijdse ontbinding. De indexatie is een integraal onderdeel van de overeengekomen prijs.
3. White Canvas en Opdrachtgever kunnen in de overeenkomst bepalen dat het maandelijkse bedrag voor de diensten van White Canvas kan wijzigen. Deze wijziging kan zowel een verlaging als een verhoging betreffen. Een verlaging van de prijs geschiedt slechts eenmaal per jaar en kan betrekking hebben op een verlaging van maximaal 25% van het totale maandelijkse bedrag. Een verhoging van het totale maandelijkse bedrag kan vaker geschieden. Hier is geen maximaal percentage aan verbonden.

Artikel 4: Betaling

1. White Canvas factureert aan de opdrachtgever alvorens haar diensten te leveren en incasseert het maandbedrag altijd omstreeks de 20e
van elke maand.
2. Een kortingspercentage van 10% is inbegrepen in de maandelijkse kosten bij het afgeven van een SEPA-machtiging. Het kortingspercentage komt te vervallen wanneer de opdrachtgever de maandelijkse kosten handmatig overmaakt.
3. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.
4. Indien de opdrachtgever niet voldoet aan zijn betalingsverplichting, zal White Canvas zich onthouden van zijn verplichtingen en zal hetgeen onder de werkzaamheden van White Canvas valt ongedaan worden gemaakt.
5. Betaling geschiedt zonder korting of schuldvergelijking. Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn betaling op te schorten ingeval opdrachtgever een vordering op White Canvas bezit of pretendeert. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting evenmin op.
6. Na het verstrijken van de betaaltermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag per maand 1% rente verschuldigd, waarbij een gedeelte van de maand als een gehele maand wordt beschouwd.

Artikel 5: Incassokosten

1. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Daartoe zal de hoofdsom verhoogd worden met € 32,50 aan administratiekosten. Deze bedragen kunnen middels eenvoudige mededeling door White Canvas gewijzigd worden.
2. White Canvas is gerechtigd om bij uitblijven van de betaling de vordering ter incasso over te dragen. In zodanig geval is de opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.
3. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van de hoofdsom inclusief opgevallen rente, met een minimum van € 50,00.
4. Naast de incasso- en administratiekosten wordt opdrachtgever registratiekosten van € 25,00 (incl. BTW) in rekening gebracht.
5. De kosten die gepaard gaan met een gerechtelijke procedure komen eveneens volledig voor rekening van opdrachtgever.
6. Indien White Canvas aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, zullen deze worden doorberekend aan opdrachtgever.

Artikel 6: Termijnen

1. De samenwerkingsovereenkomst voor het Online Reputatiemanagementtraject heeft een duur van twaalf maanden.
2. De samenwerkingsovereenkomst voor de Online Reputation Guard heeft een duur van 24 maanden en bedraagt 25 procent van de maandelijkse kosten van het Online Reputatiemanagementtraject.
3. De door White Canvas opgegeven leveringstermijnen binden White Canvas niet. White Canvas zal zich ervoor inspannen de overeengekomen leveringstermijnen te behalen, maar kan daar niet voor instaan. Door het enkele overschrijden van een leveringstermijn komt White Canvas niet in verzuim en heeft de opdrachtgever mitsdien geen recht op schadevergoeding dan wel het recht op ontbinding van de overeenkomst.
4. Opdrachtgever is gehouden datgene te doen wat nodig is om een tijdige levering door White Canvas mogelijk te maken, onder meer door tijdig volledige, correcte en duidelijke gegevens aan te leveren. Opdrachtgever dient in de eerste 4 (vier) weken van de samenwerking de content zoals overeengekomen in het plan van aanpak aan te leveren. Indien er binnen deze periode geen of niet voldoende content wordt aangeleverd (zulks ter beoordeling door White Canvas), betekent dit dat White Canvas deze zelf kan bepalen zonder inspraak (ook achteraf) van de opdrachtgever. Indien er wel content wordt aangeleverd, is White Canvas gerechtigd deze aan te passen naar zoekmachine-optimalisatierichtlijnen.
5. Voor eventuele extra werkzaamheden veroorzaakt doordat opdrachtgever niet aan haar verplichtingen voldoet, betaalt opdrachtgever een vergoeding aan White Canvas op basis van de door haar gehanteerde tarieven.

Artikel 7: Overmacht

1. White Canvas is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht). Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan ziekte en/of afwezigheid van cruciale medewerkers, gebreken in of uitval van apparatuur of faciliteiten, waaronder telecommunicatiefaciliteiten en energievoorzieningen, tekortkomingen van toeleveranciers van White Canvas, stakingen, oproer,
overheidsmaatregelen, brand, natuurrampen, overstromingen, molest en andere gebeurtenissen die niet in redelijkheid aan White Canvas kunnen worden toegerekend. Ieder der partijen is indien deze toestand tenminste 30 dagen voortduurt gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat de wederpartij gerechtigd is tot vergoeding van enige schade ter zake deze ontbinding.
2. Indien White Canvas ten tijde van de overmacht nog gedeeltelijk kan presteren, dan wel
heeft gepresteerd, is zij gerechtigd deze prestatie te verrichten en afzonderlijk te factureren, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

1. White Canvas kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen die kunnen voortvloeien uit de dienstverlening.
2. White Canvas is niet aansprakelijk voor vermogensschade en ander nadeel geleden door opdrachtgever en/of als gevolg van een tekortkoming, onrechtmatige daad of anderszins, tenzij de schade rechtstreeks en alleen het gevolg is van grove nalatigheid of opzet van White Canvas.
3. Voor zover White Canvas verplicht zou zijn tot enige schadevergoeding op grond van gebreken aan het geleverde, is deze schadevergoeding beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van White Canvas wordt uitgekeerd, dan wel tot maximaal het factuurbedrag dat White Canvas voor de geleverde diensten aan opdrachtgever heeft gefactureerd.

Artikel 9: Werkzaamheden

1. De startdatum van de overeenkomst staat gelijk aan de datum van betaling, tenzij er een latere startdatum is overeengekomen.
2. De werkzaamheden van White Canvas starten nadat het eerste bedrag voldaan is op de
bankrekening van White Canvas.
3. De opdrachtgever is verplicht zich te onthouden van werkzaamheden die gestart zijn door, gelijk zijn aan of overeenstemmen met de werkzaamheden die White Canvas verricht voor de opdrachtgever. Indien opdrachtgever deze werkzaamheden zelf verricht, heeft White Canvas het recht om haar werkzaamheden te staken, het contract onmiddellijk te beëindigen en alle toekomstige vorderingen op de opdrachtgever te verhalen.

Artikel 10: Beëindiging overeenkomst

1. De samenwerkingsovereenkomst voor het Online Reputatiemanagementtraject en de Samenwerkingsovereenkomst voor de Online Reputation Guard dienen minimaal 30 dagen voor het einde van de overeengekomen periode per aangetekend schrijven te worden opgezegd. Wanneer de contractnemer geen opzegging binnen de aangegeven periode indient, zal de overeenkomst automatisch worden verlengd. Dit gebeurt telkens met een periode van zes maanden.
2. Zowel White Canvas als opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden nadat één der partijen toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van één of meer bepalingen in de overeenkomst. Van toerekenbare tekortkoming is sprake indien de ene partij bij aangetekende brief door de andere partij op de niet nakoming van haar verplichtingen is gewezen en deze de verplichtingen niet binnen een redelijke, door de andere partij te stellen, termijn nakomt. De ontbinding vindt schriftelijk per aangetekende brief plaats met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.
3. Zowel White Canvas als opdrachtgever is, indien één van de volgende omstandigheden zich voordoet, gerechtigd de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot onmiddellijke beëindiging van de overeenkomst over te gaan zonder inachtneming van de opzegtermijn van een maand, zonder schadevergoeding verschuldigd te zijn, te weten in geval:
a. Van faillissement, beslaglegging of surséance van betaling van één van de partijen;
b. Een wijziging optreedt in de zeggenschap over de onderneming van één van de partijen;
c. Eén van de partijen een handeling verricht die de handelsnaam en/of reputatie en/of intellectuele eigendomsrechten van de andere partij schade toebrengt of zou kunnen toebrengen.
4. In alle andere gevallen is de opdrachtgever bevoegd tot beëindiging van de overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van een maand, waarbij de einddatum van de overeenkomst gelijk is aan de einddatum die de lopende overeenkomst stelt. Opzegging kan niet geschieden voordat alle facturen zijn voldaan.

Artikel 11: Gevolgen opzegging en/of ontbinding

1. Na beëindiging door opzegging of ontbinding verplicht opdrachtgever zich alle op overeenkomst betrekking hebbende stukken, software en knowhow per omgaande aan White Canvas te overhandigen.
2. Na beëindiging door opzegging of ontbinding blijven de bepalingen met betrekking tot de geheimhouding, de bevoegde rechter en rechtskeuze onverminderd van kracht.

Artikel 12: Auteursrecht

1. Het auteursrecht voor alle door White Canvas gecreëerde documenten, reclamecampagnes, websites en overige geleverde producten of diensten blijft uitdrukkelijk voorbehouden aan White Canvas, tenzij anders overeengekomen.
2. Tenzij er nog een overeenkomst geldig is tussen opdrachtgever en White Canvas, zal opdrachtgever jaarlijks een bedrag van €250,- dienen te betalen aan White Canvas voor de hosting van de websites ten behoeve van opdrachtgever.

Artikel 13: Geheimhouding

1. Opdrachtgever en White Canvas verplichten zich aan derden geen vertrouwelijke informatie in de meest ruime zin van het woord te verstrekken, die zij gedurende de duur van de overeenkomst van elkaar hebben verworven, waarvan partijen weten althans behoren te weten dat deze informatie vertrouwelijk is.
2. Opdrachtgever is in het bijzonder verplicht deze geheimhouding op te leggen aan al haar werknemers en aan elke derde die zij mocht inschakelen bij de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 14: Gegevensbescherming

1. White Canvas legt de persoonsgegevens die worden verstrekt door de opdrachtgever, mede door het gebruik van de dienstverlening door opdrachtgever, vast voor het uitvoeren van de gesloten overeenkomst en om opdrachtgever op de hoogte te houden van interessante aanbiedingen van haar producten en diensten. Hierbij tracht White Canvas rekening te houden met voorkeuren van opdrachtgever.
2. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van White Canvas of die van een derde partij. White Canvas zal deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.
3. De persoonsgegevens die door opdrachtgever zijn verstrekt worden bewaard zolang opdrachtgever klant is van White Canvas. Indien opdrachtgever de overeenkomst beëindigd, zullen de persoonsgegevens die bedoeld zijn voor de uitvoering van de technische en juridische werkzaamheden worden verwijderd. De persoonsgegevens die bedoeld zijn voor de administratieve werkzaamheden blijven bewaard op onze beveiligde server. Mocht de opdrachtgever wensen dat deze persoonsgegevens tevens worden verwijderd, kan opdrachtgever een verzoek indienen.

4. De opdrachtgever heeft het recht om de opgeslagen persoonsgegevens te laten corrigeren of verwijderen indien en voor zover betreffende gegevens feitelijk onjuist zijn, onvolledig of niet ter zake dienend zijn voor het doel waarvoor ze worden verwerkt of anderszins in strijd zijn met de Nederlandse privacywetgeving.

5. White Canvas zal persoonsgegevens niet aan derden meedelen, tenzij dit in overeenstemming is met het doel waartoe zij zijn verwerkt en/of opdrachtgever haar daartoe toestemming heeft gegeven of indien zij tot het meedelen is verplicht. Een dergelijke verplichting bestaat onder meer indien deze voortvloeit uit een rechtsplicht, waaronder een aanwijzing van het bevoegd gezag of indien het niet-verstrekken onrechtmatig zou zijn jegens derden. Indien White Canvas op grond van een dergelijke in haar ogen bestaande verplichting gegevens verstrekt en indien vervolgens komt vast te staan dat deze verplichting niet bestond, is White Canvas niet aansprakelijk voor de daardoor bij opdrachtgever ontstane schade.

Artikel 15: Wijziging voorwaarden

1. White Canvas is in alle gevallen gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen. White Canvas zal opdrachtgever tenminste een maand vóór inwerkingtreding van de wijzigingen door middel van een kennisgeving per e-mail of brief van de inhoud van de wijzigingen in kennis stellen. White Canvas zal de gewijzigde voorwaarden tenminste een maand vóór inwerkingtreding daarvan op haar website publiceren. Partijen zijn gebonden aan de gewijzigde voorwaarden vanaf de dag dat deze in werking treden.
2. Indien opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met een door White Canvas kenbaar gemaakte wijziging van de algemene voorwaarden, is opdrachtgever gerechtigd binnen zeven werkdagen na kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving van White Canvas genoemde datum waarop de gewijzigde voorwaarden in werking zouden treden.

Artikel 16: Algemene bepalingen

1. Het is partijen, zonder voorafgaande – schriftelijke – toestemming van de andere partij, niet toegestaan hun rechten uit de overeenkomst en de bijlagen geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.
2. Partijen geven hierbij te kennen dat alle bepalingen in de overeenkomst beschouwd dienen te worden als essentiële bepalingen zonder welke partijen de overeenkomt niet zouden hebben gesloten.
3. Indien één der partijen op enig moment geen beroep doet op nakoming van één of meer bepalingen uit de overeenkomst door de andere partij of één der rechten uit de overeenkomst niet uitoefent, heeft dit niet tot gevolg dat zij daarmee afziet van de toepasselijkheid ervan. Evenmin geeft zij daarmee te kennen dat het aan de andere partij is toegestaan één of meerdere bepalingen uit de overeenkomst niet na te komen.
4. Nietigheid van één der bepalingen uit de overeenkomst heeft geen gevolgen voor de rechtskracht van de overige bepalingen.
5. Wijzigingen in de overeenkomst zijn alleen geldig indien op schrift gesteld en overtekend door beide partijen.

Artikel 17: Bevoegde rechter en rechtskeuze

1. Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met de overeenkomst, zullen uitsluitend aan het oordeel van de bevoegde rechter te Amsterdam worden onderworpen.
2. Nederlands recht is uitsluitend van toepassing op de overeenkomst, evenals op alle geschillen die samenhangen met of voortvloeien uit de overeenkomst.

FAQ

Wordt er vertrouwelijk omgegaan met mijn persoonlijke gegevens?2019-05-28T07:39:57+01:00

Het aanvragen van een online reputatieanalyse verloopt via een beveiligde SSL verbinding. Een SSL protocol zorgt ervoor dat uw informatie op een veilige manier bij White Canvas terechtkomt. Ook zijn onze medewerkers getraind om uiterst zorgvuldig met uw gegevens om te gaan. Uw gegevens zullen nimmer aan derden worden verstrekt.

Wat is de duur van een online reputatietraject?2019-05-21T12:52:38+01:00

De duur van een online reputatietraject is sterk afhankelijk van de reputatieschade. Daarnaast zijn wij ook afhankelijk van externe factoren. Een reputatietraject, waarbij de reputatieschade succesvol is bestreden, heeft een gemiddelde duur van 8 tot 12 maanden. Na een succesvolle bestrijding is het mogelijk om uw online reputatie preventief te laten beschermen.

Wat is S.I.L.K. Technology®?2020-01-06T15:42:58+01:00

De afkorting S.I.L.K. staat voor Search – Identify – Lowering the ranking – Keeping it there. Deze technologie is in-house ontwikkeld en wordt ingezet bij het bestrijden van negatieve zoekresultaten.

Wat zijn de kosten voor het bestrijden van reputatieschade?2019-07-05T07:18:13+01:00

De kosten voor het bestrijden van reputatieschade worden bepaald aan de hand van een reputatieanalyse, waarbij onze experts onder meer kijken naar de kracht en ontwikkelingen van de zoekresultaten. Hierdoor kan het tarief per zoekterm/naam sterk variëren.

Zijn jullie diensten voor zowel bedrijven als particulieren geschikt?2019-05-21T14:20:47+01:00

Ja, wij zijn gespecialiseerd in het verhelpen van reputatieschade bij zowel particulieren als bedrijven. Onze werkmethode, S.I.L.K. Technology®, is voor elke zoekterm toepasbaar. Door onze jarenlange ervaring op het gebied van online reputatiemanagement en continue verbetering van onze werkwijze, zijn wij dé expert voor het bepalen van een doeltreffend bestrijdingsplan.

Ga naar de bovenkant